Revize a zkoušky kotlů

Pro provoz, obsluhu, údržbu a provádění revizí a zkoušek parních a horkovodních kotlů ( dále jen PK a HK ) platí ČSN 07 0710. Tato norma platí pro provoz PK a HK s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku. Bližší informace jsou pak uvedeny v preambuli citované ČSN 07 0710. U kotlů musí být prováděny tyto revize a zkoušky:

 • Provozní revize
   
 • Vnitřní revize
   
 • Zkouška těsnosti
   
 • Tlaková zkouška

Bližší informace o termínech, způsobech provedení a přípravě, jsou uvedeny v ČSN 07 0710 čl. 96. až čl. 126.

Pozn.: rozmnožování a rozšiřování českých technických norem nebo jejich částí bez souhlasu UNMZ je porušením zákona č. 22/1997 Sb. a podléhá pokutě, proto není možné termíny a okolnosti nařízených revizí a zkoušek blíže konkretizovat.

Ceny za provedení revizí a zkoušek provozovaných kotlů jsou individuální a liší se vzdáleností destinace od města Břeclav a rovněž svou technickou náročností a množstvím revidovaných zařízení. U nejjednodušších kotlů v místě bydliště revizního technika bude cena za provedení provozní revize začínat na cca 900,- Kč.

Pro provádění odborných prohlídek nízkotlakých kotelen platí Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. Paragraf č. 1 definuje rozsah platnosti takto:

"Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen "kotelny"), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW."

Splňuje-li zařízení výkonově uvedené parametry, je provozovatel povinen ve smyslu znění § 16 zajišťovat provedení tzv. Odborných prohlídek těchto kotelen, viz citace tohoto paragrafu:

Odborné prohlídky kotelen

(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen "prohlídky")

   a) před uvedením kotelen do provozu,

   b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

   c) při změně druhu paliva,

   d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

   e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

(2) Prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis.

(3) Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.

Ceny za provedení odborných prohlídek ntl kotelen jsou individuální a liší se vzdáleností destinace od města Břeclav a rovněž svou technickou náročností a instalovaným tepelným výkonem kotelen. U nejjednodušších zařízení s tepelným výkonem na hranici platnosti vyhlášky a v místě bydliště revizního technika, bude cena za provedení odborné prohlídky začínat na cca 1.200,- Kč.

 

 

 • img0045
 • img0416
 • img0701
 • img0963
 • img1588
 • pred-a-po